Ελλάδα

Τις εισφορές που θα καταβάλλουν, από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, οι μισθωτοί του τέως ΕΤΑΑ που προέρχονται από τον τομέα ΤΣΑΥ και είναι απασχολημένοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, περιγράφει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Η εγκύκλιος αφορά ιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους και φαρμακοποιούς απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα (κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία, κλπ).Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξηςΚαταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20%, επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ.1 του α.ν.1846/51: β. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψηςΑπό 01/01/2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.Κατά συνέπεια και για τους μισθωτούς τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, θα διενεργούνται, από 01/01/2017 και εφεξής, κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.Εισφορές επικουρικής ασφάλισηςΑπό 01/06/2016 και μέχρι τις 31/05/2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων, πριν και μετά την 01/01/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38.Από 01/06/2019 και μέχρι την 31/05/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων, πριν και μετά την 01/01/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38.Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015.Οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των συνεισπραττόμενων από το τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ κλάδων ανεργίας (ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ-Λ.ΠΕ.ΑΕ) ΟΕΚ (Εργατική Κατοικία) και ΟΕΕ (Εργατική Εστία).Συνεπώς, από 01/01/2017, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή για τους μισθωτούς τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ τα ποσοστά ασφάλισης των συνεισπραττόμενων κλάδων, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν.Απεικόνιση της ασφάλισηςΟι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναλόγως εφαρμοζομένης.Επιπροσθέτως, θα πρέπει να καταχωρούνται τα εξής:Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0710», με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. ΕΤΑΑ-Τομέας ΤΣΑΥ-Παλαιοί/Νέοι Ασφαλισμένοι», σε συνδυασμό με τους παρακάτω Κωδικούς Ειδικοτήτων, αναλόγως της ασφαλιστικής περίπτωσης:Α1. Κωδικός Ειδικότητας «000460», με λεκτική περιγραφή: «Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί-Παλαιοί/Νέοι Ασφαλισμένοι απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιωτικού τομέα (κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία, κλπ)», ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) «048» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης:ΚΑΔ: 0710ΚΩΔ. ΕΙΔ.: 000460ΚΠΚ: 048Ασφ/νου: 20%Εργοδότη: 25,06%Σύνολο: 45,06%Α2. Σε περίπτωση απασχόλησης της προαναφερόμενης κατηγορίας ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις και εργασίες της παρ. 1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 473/61 (περί υποχρέωσης καταβολής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου), θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Ειδικότητας «000461», ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) «078» Με Επαγγελματικό κίνδυνο (επιβάρυνση 1% στην ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη) και επιμερισμό των ποσοστών ασφάλισης, ως ακολούθως:

ΚΑΔ: 0710ΚΩΔ.

ΕΙΔ.: 000461

ΚΠΚ: 078

Ασφ/νου: 20%

Εργοδότη: 26,06%

Σύνολο: 46,06%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα...

Στη διάθεση ιδιωτών και επιχειρήσεων για αγορά ηλεκτρικού ρεύματος θα βρίσκονται από τις 24 Απριλίου τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Κατηγορία Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα...

«Πρέπει να διαλέξουμε με ποια Ελλάδα είμαστε και ποια οικονομία θέλουμε» είπε ο υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας από το βήμα του συνεδρίου «Κρίση - Μεταρρυθμίσεις - Ανάπτυξη», που διοργανώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως «είναι μείζον θέμα η αλλαγή του κουλτούρας που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα».Ο ίδιος εξήγησε ότι η έννοια του κρατισμού που υπάρχει, διαπνέει το σύνολο του πολιτικού κόσμου, τους επιχειρηματίες «όσο παράδοξο και εάν είναι αυτό, καθώς μέσα από την ισχύουσα κατάσταση διεκδικούσαν προνόμια» -υπογράμμισε, όσο και τους πολίτες-καταναλωτές. Ο κ. Πιτσιόρλας σημείωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί μόνο έτσι μπορεί η χώρα να κάνει βήματα προόδου και τόνισε ότι η συζήτηση που θα γίνει πρέπει να περιλαμβάνει τους πάντες.Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ΟΛΠ, όπως είπε, που κατάφερε να αλλάξει τη θέση της χώρας στον οικονομικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην ενέργεια, συνέχισε ο κ. Πιτσιόρλας, όπου κι εκεί η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο.Όμως αυτό μπορεί να γίνει μόνον εάν καταφέρουμε να αλλάξουμε τη σχέση του κράτους και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, συνέχισε ο υφυπουργός.Είναι χαρακτηριστικό, πρόσθεσε, ότι στις ιδιωτικοποιήσεις που επιχειρούνται υπάρχει ενδιαφέρον μόνο ξένων επιχειρηματικών κεφαλαίων και όχι ελληνικών. Αυτό συμβαίνει, όπως είπε, διότι η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα έχει μια συγκεκριμένη σχέση με το κράτος και διεκδικεί προνόμια από αυτή.«Η χώρα ζούσε για  πολλά χρόνια σε μια αυταπάτη ανάπτυξης. Λειτουργούσε με ένα στρεβλό μοντέλο. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η υλοποίηση μιας αναπτυξιακής πολιτικής και οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να αποτελέσουν το βασικό μοχλό για την αναδιοργάνωση της ελληνικής οικονομίας» τόνισε ο υφυπουργός και υπογράμμισε ότι «αποτελεί ανάγκη η ολοκλήρωση του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων, γιατί μόνο τότε θα ανοίξουν αναπτυξιακοί ορίζοντες για τη χώρα».Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε είναι το θέμα της εξωστρέφειας. «Αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε  και παράλληλα να αναπτύξουμε και τον πρωτογενή τομέα, τότε η Ελλάδα δεν πρόκειται να αναπτυχθεί. Πρέπει να διαλέξουμε εάν θέλουμε τον αγρότη που παράγει αλλά τελικά θάβει τα προϊόντα στη χωματερή για να πάρει επιδότηση ή εκείνον που βελτιώνει την παραγωγή και την ποιότητα, αναζητά αγορές και κάνει εξαγωγές», επισήμανε καταληκτικά ο κ. Πιτσιόρλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα...

Τέθηκε σε λειτουργία, στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η πλατφόρμα για τη διαχείριση συμβάσεων, από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ - μπλοκάκια).Η πλατφόρμα αποτελείται από δύο επιμέρους εφαρμογές:α) Διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ (παρ. 9, αρ. 39, Ν.4387/2016).β) Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9, αρ. 39, Ν.4387/2016 (ΔΠΥ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τέθηκε σε λειτουργία, στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η πλατφόρμα για τη διαχείριση συμβάσεων, από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ - μπλοκάκια).

 

Η πλατφόρμα αποτελείται από δύο επιμέρους εφαρμογές:

 

α) Διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ (παρ. 9, αρ. 39, Ν.4387/2016).

 

β) Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9, αρ. 39, Ν.4387/2016 (ΔΠΥ).
Κατηγορία Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα...

Αύξηση της τάξης του 4%-5% εκτιμάται ότι θα σημειώσουν το 2016 οι αφίξεις τουριστών από τη Σκανδιναβία προς την Ελλάδα, αλλά με έντονες διακυμάνσεις ανά ελληνικό προορισμό, οι οποίες κυμαίνονται από διψήφιες μειώσεις σε συγκεκριμένα νησιά μέχρι αισθητές αυξήσεις στη Χαλκιδική και στο Ιόνιο.


Κατηγορία Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα...

Έως την ψήφιση της διάταξης για τη σύνδεση του αφορολόγητου με τις πληρωμές μέσω καρτών οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συλλέγουν αποδείξεις. Μετά την ψήφισή της θα ισχύσει το νέο σύστημα στο οποίο το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος θα χτίζεται με βάση το ύψος των πληρωμών μέσω καρτών που θα κάνουν οι φορολογούμενοι.


Κατηγορία Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα...
Copyright 2012 by Arcadia Press / Supported by I.C.T.Lab

Login or Register

LOG IN

fb iconLog in with Facebook

Register

User Registration